Kapitel 1 - Afholdelse af internationale udstillinger

Kapitel 1 Afholdelse af nationale og internationale udstillinger

1.1 Generelle forhold og begrænsninger
a. Det er ikke tilladt at afholde udstillinger i weekenden umiddelbart efter Generalforsamlingen
b. Den senest opdaterede version af FIFe udstillingskalender offentliggøres på FIFe's hjemmeside. På anmodning kan en trykt version af udstillingskalenderen sendes til et FIFe-medlem eller en dommer.
c. Der kan kun protesteres mod udstillinger to år forud.
d. Udstillinger kan afholdes på alle ugedage. Der kan afholdes 2 udstillinger indenfor en uge.

1.2 Anmodning om organisering af en udstilling
Anmodning om tilladelse til organisering af en udstilling skal foretages af FIFe medlemmet gennem det tilhørende værktøj på FIFes hjemmeside, minimum 1 måned før den eksakte dato for udstillingen. Udstillingsdatoer kan kun reserveres i 10 kalenderår frem.

1.3 Udstillingsafgift
Ansøgningen om licens, der giver ret til afholdelse af en national eller en international udstilling er belagt med en afgift i Euro; beløbet er fastsat af generalforsamlingen. Hvis en 2-dages udstilling er delt i kategorier over to dage, betales der kun for én udstilling. De aktuelle beløb kan findes i Appendix I i de generelle regler.

1.4 Afstand mellem udstillinger
a. Hvis der er planlagt flere udstillingerne (nationale eller internationale) samme dag skal der være
minimum 400 km mellem de forskellige steder.
Den først anmeldte udstilling har prioritet.
Kun udstillinger, som har fastlagt dato og sted, vil blive beskyttet af 400 km reglen. De udstillinger, som i første omgang ikke har angivet stedet, vil ikke blive accepteret, hvis deres senere angivne sted er inden for 400 km fra en allerede accepteret udstilling.
Katteudstillinger, der afholdes i byer med en afstand på mindre end 400 km, kan organiseres på samme dag forudsat at de respektive FIFe medlemmer er enige. Klubbernes skriftlige aftaler skal sendes til FIFe-sekretariatet mindst to måneder før udstillingsdatoen.
b. Der er undtagelse for:
Norge, Sverige og Storbritannien.

1.5 Vilde katte, Munchkin og Scottish Fold
Det er forbudt at udstille:
- Vilde katte
- Katte der lider af (pseudo-) achondroplasia (såsom Munckin) eller osteochondrodysplasia (såsom Scottish Fold) eller katte som har en sådan kat blandt sine forfædre.
- Alle nye racer som er et resultat af af en parring mellem en huskat/racekat (felis catus) og en vild katterace eller efter en parring mellem en huskat/racekat (felis catus) og en hybrid (F1 – F4) efter en udkryds med en vild katterace.

1.6 Internationale udstillinger
For at opnå retten til at organisere en international udstilling og udstede CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS skal arrangøren senest én måned før afholdelsen meddele FIFe's sekretariat den nøjagtige dato for begivenheden samt rette sig efter nærværende regler.

1.7 FIFe kokarde
En FIFe kokarde skal uddeles på hver international udstilling.

1.8 Betingelser for en International udstilling
En udstilling benævnt "International" skal opfylde følgende betingelser:
a. - at én eller flere international(e) dommer(e) er til stede og at mindst én af dem er fra udlandet.
b. - at en dyrlæge er til stede ved indgangen til udstillingen for at undersøge kattene og at det er muligt at få fat i en dyrlæge under hele udstillingen; På en 2-certifikatsudstilling, hvor udstillingen afholdes på 2 på hinanden følgende dage, behøver de katte, der udstilles begge dage, kun at blive dyrlægekontrolleret den første dag, hvis arrangøren ønsker dette.
c. - at kattene er blevet vaccineret af en dyrlæge i henhold til det enkelte lands veterinære bestemmelser mod panleukopeni (kattesyge) og katteinfluenza, og har fået de krævede re-vaccinationer mindst 15 dage før udstillingen.
Gyldighedsperioden for vaccinationen angives af dyrlægen i enten kæledyrspasset eller på vaccinationsattesten.
Vaccination mod rabies skal være ifølge de nationale love.
d. - det er ønskeligt at dommere, dommerelever og stewarder er vaccineret imod stivkrampe (tetanus) i overensstemmelse med medicinske forskrifter.
e. - mindst 150 katte, hvoraf mindst 80% skal være racekatte, skal være tilmeldt til konkurrencen og være opført i kataloget. Hvis det krævede antal på 150 katte ikke nås ved tilmeldingsfristens udløb 14 dage før udstillingen, skal udstillingen erklæres "National" med et minimum på 80 katte.
f. - i lande under opbygning, kan medlemmer anmode FIFe om tilladelse til at organisere Internationale udstillinger med mindre end 150 katte, dog minimum 100 katte. FIFe's skriftlige tilladelse kan gives af FIFe's bestyrelse efter grundig bedømmelse af begrundelsen.
g. - Antallet af katte reduceres til 100 for Latinamerika, Asien, Bulgarien, Island, Grækenland, Cypern og patronagemedlemmer. Heraf skal mindst 80% være racekatte i konkurrence og listet i kataloget.
For Bulgarien, Cypern og Grækenland gælder dette reducerede antal indtil den dato der er angivet i tabellen over undtagelser til udstillingsreglerne.
h. Officielle dokumenter, invitationer, kataloger, dommersedler og diplomer indeholdende FIFe logoet skal være trykt med det latinske (vestlige) alfabet, i tillæg – hvis nødvendigt – det nationale alfabet.

1.9 Betingelser for en national udstilling
Følgende afsnit af Kapitel I er gældende ved afholdelse af Nationale Udstillinger:
- Artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5
- Artikel 1.6 ved at erstatte ”international” med ”national” og slette CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB og CAPIB
- Artikel 1.8 ved at erstatte teksten under 1.8.e med: Mindst 80 katte, hvoraf mindst 80% af disse skal være racekatte i konkurrence og listet i kataloget.
- Slette teksten i 1.8.g

1.10 Arrangørens ansvar
Arrangørerne skal:
a. vælge anerkendte dommere (se art. 6.1)
b. - at dommerne, samt udstillingens medhjælperne er dækket af en forsikring. Klubber, der ikke har mulighed for at forsikre udenlandske dommere, dommerelever og stewarder under udførelsen af deres funktion ved udstillingen, skal informere dem i forvejen, således at de gives mulighed for selv at tegne en forsikring i deres eget land
c. offentliggøre en liste hvoraf følgende fremgår:
- Udstillingsdatoen
- Sted og adresse på udstillingshallen
- Slutdatoen for registrering
- Udstillingsgebyrets størrelse
- Dommernes navne og hvilke kategorier, de kan dømme
- En liste over hoteller, hvor det er tilladt at medbringe katte, således at udstillerne selv har mulighed for at reservere
- Adgangsbetingelser vedr. sundhed og grænseformaliteter
- Udstillingens åbnings- og lukningstid
- Kontonummer (bank eller andet) hvortil udstillingsgebyret skal sendes.
d. Udstillingsledelsen har pligt til at opbevare følgende dokumenter i en periode på minimum 3 år:
- Alle dommerrapporter
- Nomineringslister til Best in Show
- Hver dommers originale nomineringliste
- Et udstillingskatalog inkl. Resultatliste og abs. katte
e. Udstillingsledelsen er forpligtet til at forsyne dommeren med de nødvendige papirer før bedømmelsen påbegyndes, inklusiv - så hurtigt som muligt - en liste over absent katte.
f. Der skal i dommerringen være bure til mindst 4 katte tæt ved dommerbordet.
g. Udstyre burene i dommerringen med skillevægge
h. Arrangøren er forpligtet til 14 dage før udstillingen at sende navn og adresse på hotel til de inviterede dommere. Dommerne skal også informeres om transport til hotellet.
i. Flyttet til artikel 6.7.2

1.11 Slettet

1.12 Betaling af udstillingsgebyr
Betaling af udstillingsgebyr:
a. Der er mulighed for at sende bevis på betaling til hvert relevant FIFe-medlem (Eurocheck, postgiro, kontant etc.) Den ansvarlige FIFe klub fremsender tilmeldingen med stempel til den arrangerende klub.
b. Eller alternativt, det Nationale forbund indsamler gebyrerne og fremsender totalbeløbet til den relevante udstillingsarrangør senest 8 dage efter udstillingen.

1.13 Udstilling i udlandet
Udstillere, der ønsker at deltage i udenlandske udstillinger, skal sende deres tilmelding til det Nationale forbund eller Klub, for at kattens kvalifikationer og fødselsdato kan kontrolleres. Den bemyndigede person stempler herefter tilmeldingsblanketterne eller bekræfter via e-mail, før de videresendes til udstillingsarrangøren. Tilmeldingsblanketter, som sendes direkte uden påtegning fra det Nationale forbund eller Klub, afvises.

FD appendix §10: Tilmelding til danske udstillinger kan ske til arrangerende klub.
Tilmelding til udenlandske udstillinger skal altid ske til egen klub.
Ved tilmelding til udenlandske udstillinger skal betaling foregå direkte til den udenlandske arrangør. Det anbefales, at man sender en kopi af sin tilmelding til den udenlandske arrangør, samtidig med at man sender originalen til egen klubsekretær.


1.14 Kataloget
FIFe's logo og FIFe-medlemmets logo skal være trykt på forsiden af kataloget.
Kataloget skal indeholde de følgende data for hver udstillet kat:
Katalognummer
Navn og evt. titler på katten
Race og farve (EMS-kode)
Gruppe (kun nødvendigt hvor kattene udstilles i grupper indenfor racen)
Fødselsdato
Køn
Klassen som katten dømmes i
Navne og EMS-kode på kattens forældre (gælder ikke huskatte)
Opdrætterens navn (gælder ikke huskatte)
Ejerens navn
Kataloget skal desuden indeholde en liste over alle udstillere med en landekode for udenlandske udstillere
For udstillinger hvor katte kan opnå flere certifikater over flere dage, kan der fremstilles et fælles katalog. Dog må det klart fremgå af kataloget hvilke dage samtlige katte konkurrerer.

1.15 Katte opført i kataloget
a. Alle katte i kataloget er forpligtet til at betale udstillingsgebyr, også i tilfælde af udeblivelse. Hvis en udstiller ikke er i stand til at deltage på grund af uforudsete omstændigheder før tilmeldingsfristens udløb (poststemplets dato er afgørende), skal vedkommende informere arrangørerne skriftligt.
b. Kun katte opført i kataloget kan deltage i konkurrencen.
c. Det er ikke tilladt at fjerne kattene fra udstillingen før den lukker uden en særlig tilladelse fra arrangøren.

FD appendix § 11: I tilfælde af sygdom hos en kat tilmeldt en udstilling afholdt af Felis Danica eller en af hovedklubberne under Felis Danica, har ejeren ret til at få tilbagebetalt halvdelen af udstillingsgebyret såfremt sygdommen er opstået efter afmeldingsfristen og såfremt der fremvises attest omhandlende sygdommen udstedt af den behandlende dyrlæge. I tilfælde af kattens død, tilbagebetales det fulde udstillingsgebyr såfremt der fremvises dyrlægeattest

1.16 Udstillingskatalog til FIFe-sekretariatet
Udstillingskataloget og resultatlisten skal være tilgængelige i min. 3 år efter udstillingen, hvis det ønskes fra FIFe sekretariatet. – resultatlisten skal indeholde alle resultater inkl. BIV, NOM, BIS og Abs. katte.

1.17 Den arrangerende klubs ansvar vedr. udstillere og publikum
Den arrangerende klub er ansvarlig for:
a. at sende bekræftelse på accept til udenlandske udstillere mindst 2 uger før udstillingen; bekræftelsen, som skal sendes fra arrangøren til udstilleren, skal indeholde navnene på mindst 80% af de dommere, som har bekræftet deres deltagelse
Undtagelser: uforudsete begivenheder, ulykker, sygdomme, etc.
b. at fastsætte udstillingsgebyret for hver af dens udstillinger
c. at styre de nødvendige arrangementer og sikkerheden for udstillingen. Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt at placere burene oven på hinanden. Burene skal have en en passende størrelse (min. 50 x 50 x 50 cm. pr kat), for at sikre kattens velbefindende.
Én kat pr. enkeltbur og maximum 3 katte pr. dobbeltbur. Der gøres undtagelse for kuld.
Der skal være minimum 1,25 m gangareal for publikum mellem burrækkerne.
d. Indenfor 40 dage efter udstillingen at sende et katalog med resultatliste til det Nationale forbund eller klub, hvis medlemmer deltog i udstillingen.
e. at overholde aldersopdelingen.
På 1-dags-udstillinger: Udstillingsdatoen er afgørende
På 2 dages udstillinger, hvor nogle kategorier dømmes på 1. dagen og andre på 2. dagen: Dagen hvor kategorien som katten tilhører dømmes er afgørende.
På udstillinger som strækker sig over mere end 1 dag og katten kan dømmes på mere end 1 dag: Første udstillingsdato hvor katten kan dømmes, er afgørende.