JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Medlemsservice > GF 2006 > Revideret regnskab 2005 > Revisionsrapport
 

Mine oplysninger *
Ansøgning om stamtavler
Tilmelding til killingelisten
Tilmelding til opdrætterlisten *
Tilmelding til avlshankattelisten
Referater


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Revisionsprotokolat

Revisionsprotokolat

Undertegnede har som generalforsamlingsvalgt revisor for Jydsk Racekatteklub revideret årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2005.

Regnskabet udviser et resultat på kr. 171.196,98 samt en egenkapital 888.169,91.


Vi har i forbindelse med revisionen fået udleveret ønsket materiale og bogholderiet samt foretagne afstemninger har generelt været i meget god stand.
Vi har i forbindelse med revisionen haft følgende bemærkninger.

Dommeromkostninger samt "aflønning" af dommere:
Vi har ved gennemgang af afholdte omkostninger til dommere samt refusion afrejseomkostninger konstateret at dokumentationen er utilstrækkelig. Der foreligger ofte kun dokumentation i form af underskrevet omkostningsopgørelse uden tilhørende bilag.

Revisionen skal henstille at refusion af afholdte omkostninger altid dokumenteres i form af bilag (evt. kopi).

Endvidere er vedlagt kopi af Told og Skat Styreisens cirkulære vedr. godtgørelser udbetalt til frivillig hjælpere (side 3). Endvidere henledes opmærksomheden på, at klubbens udbetaling af dommerhonorar overstiger det i lovgivningen fastsatte maksimumbeløb på kr. 300 per dag. Det er således klubbens ansvar at foretage lønangivelse af de udbetalte beløb efter almindelige regler. Udbetalinger på i alt kr. 1.500 skal ikke lønangives.

Det henstilles at klubben fører et kartotek over dommerudbetalinger for at sikre at der ikke i løbet af året udbetales mere end kr. 1.500 per år per dommer. Klubben risikerer at hæfte for eventuel manglende betaling af skat, såfremt der ikke er foretaget fornøden lønangivelse af dommerhonorarer.

Aflønning i forbindelse med opsætning af bure:
Revisionen skal henstille at udbetalinger i forbindelse med opsætning af bure altid påføres hvem som har modtaget beløbene.

Teleomkostninger herunder mobiltelefonen:
Revisionen har konstateret at klubben er i besiddelse af et antal mobiltelefoner som er udleveret til klubbens bestyrelsesmedlemmer og hjælpere.

Det henstilles at der udarbejdes en aftale mellem klubben og de enkelte bestyrelsesmedlemmer at de udleverede mobiltelefoner ikke må anvendes privat. Såfremt en sådan aftale foreligger, vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke blive anset for i skattemæssige henseende at have fri telefon til rådighed. Klubben bør føre kontrol med telefonernes anvendelse.

Revisionen skal bemærke at ovenstående er formalia af hensyn til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og at vi IKKE har haft anledning til bemærkninger omkring de afholdte omkostninger til telefoni!


Likvidebeholdninger:
Vi har kontrolleret afstemninger af likvide beholdninger per. 31.12.2005 samt kontrolleret kassebeholdningen per 8.2.2006. Kontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.

Skyldige omkostninger samt forudbetalt kontingent:
Revisionen af skyldige omkostninger samt forudbetalt kontingent gav ikke anledning til bemærkninger.

Momstilsvar
Der er foretaget afstemningen afmomstilsvaret for perioden 1.1.2005 - 31.12.2005. Afstemningen gav ikke anledning til bemærkninger.

Endvidere er omkostningskonti gennemgået med henblik på kontrol af momstilsvaret. Kontrollen gav anledning til mindre korrektioner til momstilsvaret.

Konklusion:
"Revisionen har afgivet følgende påtegning på årsregnskabet for perioden 1. januar 2005 - 31. december 2005.

Foranstående regnskab, som vi har revideret er fundet i overensstemmelse med klubbens bogholderi. Vi har afstemt bank- og girokonti, gennemgået opgørelsen af debitorer og kreditorer samt foretaget stikprøve kontrol af bilag. "


Endvidere skal vi bemærke at regnskabet udviser et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver økonomiske stilling samt årets resultat. Der har efter statusdagen ikke været forhold som ændrer på foreningens økonomiske stilling. Budgettet for 2006 er gennemgået uden bemærkninger.


Med venlig hilsen

Sulsted, den 8. februar 2006

Linda Palm
Allan From