JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  JYRAK > Bestyrelse > Forretningsorden
 

Bliv medlem af JYRAK
Bestyrelse
-- 
Formand
Næstformand
Kasserer
Hal ansvarlig
Sekretær
Udstilling udland
Nye medlemmer, Sponsorkontakt
Standansvarlig, forplejning mv.
Burmand
Junior Handling m.m.
Chefsteward
Forretningsorden
Stambogssekretærer
Stamnavn
Konsulenter
Studiekredse
JYRAKs Love og regler
Medlemsfordele
Kontakt JYRAK
Spørg bestyrelsen


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 



Forretningsorden for JYRAKs bestyrelse

B-møder

Bestyrelsen, konsulenter, m.fl. har tavshedspligt i verserende sager.

Bestyrelsesmøder afholdes min. hver måned eller, når formanden eller 5 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Datoer for møderne fastlægges for et år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen.
Herudover afholdes telefonmøder efter behov.

Ved behandling af særlige emner kan der inviteres øvrige deltagere, der alene må deltage i behandling af det pågældende punkt.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes senest 10 dage før ordinært møde. Bilag til de enkelte punkter udsendes samtidig med dagsorden, og skal være sekretæren i hænde 12 dage før ordinært møde.

Bestyrelsesmøderne afholdes hovedsageligt i det østjyske område.

Referater

Der skal fra alle møder udarbejdes et referat, der senest 2 uger efter mødet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.

Senest 2 uger efter mødet skal eventuelle kommentarer være fremsendt til referent og de øvrige B-medlemmer.

Endeligt beslutningsreferat skal offentliggøres på JYRAKs hjemmeside senest 3 uger efter det afholdte møde.

Punkter der vedrører enkeltpersoner og navngivne personer refereres uden navns nævnelse, men sekretæren arkiverer en kopi med navne på de implicerede parter i Jyraks protokol.


Kommunikation

Kommunikation mellem møderne kan foregå via e-mail.

Evt. beslutninger taget via e-mail skrives i førstkommende ordinære referat.

Den daglige kontakt til konsulenter, studiekredse, stambogssekretærer m.fl. varetages af formanden eller den kontaktperson, der er udpeget af bestyrelsen.

Formanden/kontaktpersonerne videresender al modtagen information fra underudvalgene til de øvrige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter modtagelse.

Sekretæren

Det er sekretærens opgave at:

  • Føre referat fra bestyrelsesmøder
  • Samle ændringer i regler og love fra JYRAK, Felis Danica og FIFé i det kompendium, der jvf. vedtægterne § 5 skal udsendes til nye medlemmer.
  • Nye versioner af kompendiet skal offentliggøres på JYRAKs hjemmeside til downloadning af JYRAKs medlemmer.
  • Udsende dagsorden til bestyrelsesmøder – fast punkt på dagsordenen er et punkt vedr. økonomi.


Transport

JYRAK dækker transportudgifter til møder mv., der er nødvendige i JYRAK sammenhænge.

Hvis det er muligt og tidsmæssigt hensigtsmæssigt skal transporten ske med offentlige transportmidler. Samkørsel organiseres når det er muligt.

Nødvendig transport til div. møder, seminarer, besøg m.v. aftales med formanden.

Dækning af udgifter

Bestyrelsesmedlemmerne modtager en JYRAK mobiltelefon til brug ved samtaler i JYRAK regi.

Der stilles nødvendigt edb-udstyr til rådighed fra Jyrak til varetagelse af de pålagte opgaver – printer, pc mv.

Udgifter til internet dækkes med 50%, såfremt det ikke er dækket af arbejdsmæssige relationer.

Kontorartikler mv. dækkes i nødvendigt omfang

Bilag for udgifter skal senest tre måneder efter udgiften er afholdt være indsendt til JYRAKs kasserer til refusion.

Bilag, der er over tre måneder forelægges formanden til gennemsyn og kontrol.

Dækning af kørsel i eget køretøj dækkes med 2,50 kr/km.

I forbindelse med møder og transport, der strækker sig over normale spisetider dækkes rimelige udgifter til forplejning.

Kørsel, ophold og forplejning ifm. udstillinger dækkes af Jyrak. Såfremt ægtefælle/samlever mv. er hjælpere på udstillingen dækkes der ligeledes ophold og forplejning for disse.

Bestyrelsemedlemmer betaler normalt udstillingsgebyr for at udstille deres katte.


Besluttet på B-møde den 15. marts 2009.