JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Medlemsservice > Referater > Referater 2009 > Referat 26/4-2009
 

Mine oplysninger *
Ansøgning om stamtavler
Tilmelding til killingelisten
Tilmelding til opdrætterlisten *
Tilmelding til avlshankattelisten
Referater
-- 
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Referat fra bestyrelsesmødet d. 26/4-2009

Dagsorden:
1: Godkendelse af dagsorden:

OA orientere om den ændrede dagsorden iht. den tidligere, af sekretæren, udsendte dagsorden. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

2: Kasserersituationen:
OA & SW belyser situationen.
Der er oprettet en konto i Nordea – Denne konto er oprettet uden den resterende del af bestyrelsens vidende, hvilket kassereren ikke har haft mandat til. SW og OA tager kontakt til DDB og Nordea mandag d. 27-04-2009.
Dette iht. mundtlig aftale med DDB – og den videre aktion herfra af OA.
Der har ikke været accepteret betalinger på epay i perioden 6. marts til 18. april, hvor der så bliver hævet knap 107.000 kr på 5 min. Det vides ikke, hvilken konto disse penge er overført til.
OA og SW orientere om, hvordan epay fungerer.
Alle transaktioner for de seneste 3 mdr. gennemgåes i morgen i DDB af SW og OA. Herefter tages kontakt til Nordea. Det besluttes at der tages kontakt til en advokat under alle omstændigheder, når SW og OA har været i DDB mandag formiddag.
Notat udsendt fra OA. Alle tilstedeværende har læst notatet.
BS orienterer om sin samtale med ML.
Videre handlingsforløb:
Det foreslås at der som minimum fremover er to personer med prokura –og at overførsler over et beløb på 10.000 kr kun kan ske med begge personers vidende samt at der er en 3. uvildig person med ”se-ret”. Det forslås at de maksimalt kan hæves op til 10.000 kr pr. person, der har prokura – uafhængigt af hinanden.
Ligeledes konstituere bestyrelsen sig med en vice-kasserer, der fremover kan træde til i en situation, hvor kassereren uanset årsag for forfald. Der udarbejdes en fuldmagt til vicekassereren, der deponeres ved en advokat eller i banken.

Konstituering af kasserer.
Forslag om at OA konstitueres som kasserer indtil den ekstraordinære GF.Da kasseren har trukket sig fra Jyraks bestyrelse pr. 24. april 2009. Dette meddelt pr. mail ved udsendelse til alle Jyraks medlemmer via medlemsmail.
Derfor tildeles OA fuldmagt som konstitueret kasserer frem til den ekstraordinære generalforsamling.

4: Bekræftelse af beslutninger truffet på mail:

a.
Beslutning om at støtte Racekattes udstilling 10 maj, med sponsering af to JYRAK dommere, hjælp til PR og betaling af plakater samt trykning af katalog. Beslutning om at yde hjælp af økonomisk art til Racekatten.
Det påpeges at hjælpen er givet uden bagtanke eller som et mediestunt, men derimod for at støtte en søsterklub, for at sikre at klubben skal overleve, da en konkurs vil betyde en negativ udvikling i dansk kattesport. Beslutningen er iht. Jyraks formålsparagraf.
Der er 7 stemmer for og en stemme imod, en afgiver ikke stemme.
Denne beslutning er truffet via mail.

b.
Det besluttes at Jyraks ejendele kræves udleveret – Denne beslutning er truffet via mail d. 24.04.09.

5: Valg på ordinær generalforsamling
Et b-medlem er blevet valgt til bestyrelsen uden at være valgbar. Vedkommende er stadig ikke medlem af Jyrak. Sagen blev diskuteret med det fejlagtigt valgte bestyrelsesmedlemmet inden mødet af SW og OA, og kontingentmellemværendet er afklaret.
Det besluttes at dette bestyrelsesmedlems post sættes på valg. Denne post er for 2 år.

6: Ekstraordinær generalforsamling.
Forslag til: Dagsorden til ekstraordinær GF:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent
3. Orientering ved formanden
4. Valg: a. Kasserer indtl ordinær generalforsamling
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kassereren har trukket sig fra bestyrelsesposten, et medlem af bestyrelsen var ikke valgbar på den ordinære GF. Hvis kassereren vælges som medlem af bestyrelsen skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år ellers 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og et for 2 år.
d. Suppleanter 2.
En suppleant har trukket sig, en suppleant er indtrådt i bestyrelsen på kassererens bestyrelsesplads.

5.Praktisk vedr. den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling starter kl 10:30.
Bestyrelsen vil forslå at den advokat, der kontaktes i morgen mandag adspørges som dirigent til den ekstraordinære generalforsamling. OA undersøger sagen i morgen. Alternativt tager AO kontakt til en mulig dirigent. Det besluttes at der kun serveres vand, the, kaffe og sodavand. Dagsorden iht. ovenstående udsendes.

6: Racekattens situation.
SW og OA orienterede kort.

7: Eventuelt.
Intet under eventuelt.