JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Medlemsservice > Referater > Referater 2009 > Referat 10/5-2009
 

Mine oplysninger *
Ansøgning om stamtavler
Tilmelding til killingelisten
Tilmelding til opdrætterlisten *
Tilmelding til avlshankattelisten
Referater
-- 
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
GF 2023 NY!

Topkatte 2022 tilmelding

Killingekøber medlemsskab

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 10/5-2009

Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 9. - 10 maj 2009.
kl. 15:30 – Efter den ekstraordinære generalforsamling
Hotel Opus, Egebjergvej 1 • 8700 Horsens

1.Velkomst ved formanden.
Susanne bød velkommen til de nyvalgte.

2.Velkomst og orientering til den nye kasserer.
Dette punkt tages, når materialet bliver udleveret fra ML.

3.Konstituering.
BS ønsker at afgive sin post som næstformand.
BS havde forventet at være en størrere del af et ledelsesteam end det hidtil har været. BS havde forventet at f.eks. at han som næstformand havde været inde over før den resterende del af bestyrelsen var orienteret vedr. f.eks. beslutningen vedr. Racekatten. Han forventede at der var et decideret ledelsesteam – f.eks. at det med den afgående kasserer var drøftet intent mellem formand og næstformand. OA opfatter det mere som - at vi er en samlet bestyrelse, der alle er med i ledelsen af klubben. I princippet må vi, hver især byde ind med det vi har og kan. OA: tegning har kun noget at gøre med hensyn til økonomien. Selvfølgelig er formanden frontfigur, men som en del af teamet. Kun formand og kasserer kan skrive under på evt. indgåede kontrakter – ingen andre kan binde foreningen op på skriftlige/mundtlige kontrakter.
Ole Sørensen bliver ny næstformand. PS fortsætter som sekretær. Peter Hansen fortsætter som udstillingssekretær. Lone Gram Jensen fortsætter som sekretariatsleder. Ole Amstrup fortsætter som webmaster og it ansvarlig. Lisbeth Mauritzen som kasserer. Annie Orthmann som PR-ansvarlig. Ole Sørensen som ansvarlig for studiekredse. Annie Orthmann overtager posten som ansvarlig for konsulenterne. Anette Kampf fortsætter med de opgaver, hun før varetog udenfor bestyrelsen. Simone Søderberg ad hoc opgaver. Kontakt til sponsorer er Susanne Wehnert og Annie Orthmann. LGJ overtager stande og standholdere. Det påpeges her at det er standholdernes eget ansvar mht. Skat. Der arbejdes på at lave en form for kontrakt på stande – PS udarbejder et udkast til en kontrakt. PS tager kontakt til Skat mht. lovkrav mv. AO tager sig af mødet med konsulenterne og ser på godkendelsen af katterier på dette møde.

4.Orientering om klagesager.
Der en klagesag vedr. en forudbetaling for en syg kat. Denne forudbetling er ikke returneret og der er ikke givet svar på henvendelser fra OA/Jyrak. Hun tilskrives vedr. at få sagen bragt ud af verden. Vedkommende indstilles til eksklusion, såfremt dette forhold ikke bringes i orden. Der vil blive kørt en diciplinærsag vedr. dette. OA/SW orientere ligeledes TICA om denne verserende sag.

5.Præsentation af hjemmesiden og CMS systemet.
Overføres til næste b- møde, da der ikke er en projektor til rådighed.

6.Udstillingssystemet.
Overføres til næste b-møde, da der ikke er en projektor til rådighed.
Kan det forventes at der kommer rettelser til systemet inden Middelfart. OA har bestilt en kode, men afventer svar og det videre forløb. Der er kommet kildekode til udstillingssystemet. Der er fortsat kontakt til VestConsult. EMS koderne vil blive søgt implementeret inden d. 5. juni – specielt inden katalog og bedømmelsessedler skal trykkes. Alt videre, der bestilles ved VestConsult skal der betales for. Det er noteret at der er ønske om at der kan skrives både tal og bogstaver på burkortene. Ift. dobbeltbure – Bliver det sådan at det fremgår at der er betalt for dobbeltbur – Et afkrydsningsfelt til dette ønskes. Frem til dette er indarbejdet i systemet skal kassereren give burmanden besked på dobbeltbur. Der blev på den ordinære generalforsamling mundtligt givet tilsagn om en yderligere investeringsramme på omkring 50.000 kr. til færdiggørelse af udstillingssystemet. Det besluttes at udstillingssystemet prioriteres højest – Dette system har 1. prioritet.

7.Udvikling af burparken.
OA syntes at de gamle blå burbunde skal udskiftes. Burene sorteres i Middelfart og studiekredsenes bure afleveres tilbage. Med hensyn til Sturdy bure bringes det med til FU og der tilstræbes at der kommer en fælles holdning til dette. Intentioner om burparkens størrelse – Den skal kunne dække, vores behov, men containeren kan ikke rumme ret meget mere, og der er her en naturlig begrænsning. De blå bunde udskiftes til de hvide. Der er to rullecontainere med blå bunde – Det besluttes at bundene tælles op i Middelfart og herefter tages der stilling til udskiftning og der indhentes en pris på et tilsvarende antal nye hvide bunde.

8.Studiekredsene,
OS har gjort sig tanker om, hvordan vi får gang i flere studiekredsene. De skal hjælpes mest muligt, således at de fra de får en idé til den er udført ”holdes i hånden”. Det uddelte bilag udsendes til bestyrelsen på mail. Bilaget er udarbejdet udfra erfaringsgrundlaget i kreds Randers. De anføret punkter er der, hvor Jyrak skal være synlig og behjælpelige. OS har erfaring for at opgaverne skal fordeles, således der er størst muligt medlemsaktivereing.
Der er en ny studiekreds under opbygning på Fyn. Det skal ligeledes afklares, hvordan man får det økonomisk til at løbe rundt. Der kan f.eks. laves kaffe/kage salg, lotteri, betaling for de enkelte arrangementer udover kaffe/kage, da tilskuddet fra Jyrak ikke rækker til ret meget. I Herning betales ikke seperat for arrangementer, men her doneres der via kaffe/kage samt sælges sodavand. Beløbet, der gives i tilskud bør genovervejes, da det ikke giver adkomst til at lave specielle arrangementer. Det foreslåes at der arrangeres et lille bogføringskursus for studiekredsene. Det påpeges at studiekredsen er en integreret del af Jyrak – og derfor bør der være et vist samarbejde omkring økonomien.
Fritidsloven rummer mulighed for at man i de fleste kommuner låner lokaler gratis ud. Eksempelvis forlanger man dog i Århus kommunne at formanden skal være bosidende i kommunen. Det er fritidsforvaltingen man kontakter vedr. lån af lokaler.
OS gennemgik de emner Randers studiekredsen har haft på. Dette er et godt idéoplæg til nye studiekredse.
OA foreslår standardvedtægter for studiekredsene, ganske enkle vedtægter, så det formelle er i orden mht. lån/leje af lokaler i de enkelte kommuner.
Der kan trækkes medlemslister ud i postnummergrupper, for de enkelte områder.
OA foreslår også at tilskudsordningene ændres, og at der udover de 1.000 kr i årligt tilskud gives penge ud fra aktivitetsnevauet. OS ønsker mere et årlige tilskud, og så give tilskud til enkelte arrangementer efter ansøgning til bestyrelsen. Det fasholdes at der gives et opstartsbeløb. Der skal kunne trækkes på konsulenter og B-medlemmer, og økonomien til disse, skal betales af JYRAK.
OS laver en kørerplan for opstart og videre drift af studiekredsen. BS foreslår at man starter grupper op for nye opdrætter. SS oplyser at annoncering er vigtig. En folder vil være en god ting at kunne dele ud til vore nye opdrætter. PS foreslår at der sendes oplysninger ud til nye medlemmer omkring studiekredsene. PH fortæller at man førhen sendte oplysninger om studiekredse mm. sammen med stamtavler.
OA forslår at vi afholder møde i de områder, hvor der ikke er studiekredse i forvejen, og på den måde lægger kimen til opstart af en ny studiekreds.
OS fortæller at internettet ikke kun er en konkurrent, men en medspiller.
AO foreslår at vi anvender vores system mht. udsendelse af medlemsmail.
PS påtager sig at lave mailingslister til de enkelte studiekredse. SS tilbyder at hjælpe OS med studiekredsene, hvilket blev meget positivt modtaget.

Det besluttes at arbejde videre med idéen om at Jyrak skal være mere udfarende mht. studiekredsene. PS laver mailinglister til de eksisterende studiekredse. OS arbejder videre med sit oplæg. Der sendes tilskud til opstartsfasen til studiekreds Fyn. Ligeledes besluttes det at, hvis der anvendes en Jyrak konsulent eller b-medlem betales omkostningerne af Jyrak


9.Medlemsmøder – opdrætterseminar for nye opdrættere – Brush-up kurser.
Der laves et kursus for nye opdrættere - de der har fået stamnavn indnefor de seneste 2 år. SW er tovholder og OA har sandsynligvis stadigvæk materialet liggende. Kurset forventes at løbe af stablen i løbet af efteråret.

Dette arrangeres i begyndelsen af juli efter FIFés generalforsamling og udstilingen i Middelfart. PH undersøger muligheden for at være i Tilst sognegård. SW, OA – AO laver oplæg til mødet – PS er sekretær for disse tre.


10. Konsulenter.
AO tager action vedr. det aftalte møde. Der mangler konsulenter i Jyrak regi. Alle lægger hovedet i blød for mulige emner. Camilla Stabell adspørges om hun vil være konsulent. SW spørger hende om hun vil tage imod jobbet.

11. Haller 2009 og 2010.
Bestyrelsen beslutter hvilke haller, der skal benyttes udfra det oplæg haludvalget præsenterer. Tegningsretten skal her overholdes. Der kan ikke pt. ændres på de haller, der er bestilt til 2009.
Det foreslås at der ses på at lave en udstilling i grænseområdet sammen med Cats & co. i 2011. Denne idé arbejdes der videre på.

12. Fremtiden: Vision – mission – strategi.
Dette overføres til næste b-møde.
Input sendes til PS i god tid inden næste møde – iht. forretningsorden for bestyrelsen.

13. Code of etics for udstillere og medlemmeret
Denne kommer fra Felis Danica i nær fremtid og derfor udgår punktet.

14. Evt.